Algemene Voorwaarden

Categorie : Nieuws
Over de auteur
Redactie
Leeftijd: 33
meer van deze auteur

​South African Tourism – Community platform

South African Tourism (hierna: SAT) heeft het recht om verhalen, foto's en filmpjes die geplaatst zijn op het community platform (hierna: platform) te gebruiken voor promotionele doeleinden, de desbetreffende persoon zal van tevoren worden ingelicht.

Inloggen:

​Er dient te worden ingelogd als u ervaringen, filmpjes en of foto’s wilt uploaden op het platform. U kunt de ervaringen, foto’s, filmpjes en tips lezen zonder dat u hoeft in te loggen.

Toegestaan:

​Het is niet toegestaan om racistische uitingen te plaatsen op het platform. Het is niet toegestaan om pornografische uitingen te plaatsen op het platform. Het is niet toegestaan om directe sales uitingen te plaatsen op het platform, u kunt uw ervaringen delen en eventuele geinteresseerden zullen daarop dan reageren waarna u ‘in gesprek’ kunt gaan met deze persoon. Een eventuele deal komt dan wellicht later aan bod. Het is niet toegestaan incomplete en niet waarheidsgetrouwe informatie te plaatsen.

Content:

De gene die de content plaatst op het platform is verantwoordelijk voor de inhoud van de content. De gene die content plaatst met andere mensen er in, moet de anderen op de hoogte stellen en is verantwoordelijk voor de inhoud. De deelnemer is maker en exclusief rechthebbende op de door hem geplaatste foto en op grond daarvan gerechtigd toestemming tot het gebruik daarvan te verlenen. Indien de deelnemer niet de maker is van een door hem/ haar geplaatste foto, wordt de foto verwijderd.

De deelnemer staat ervoor in dat een door hem/ haar geplaatste foto, filmpje, blog of tip geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Onder deze rechten dienen onder meer te worden begrepen de auteurs-, merk- en/of modelrechten met betrekking tot architectonische bouwsels, kunst, teksten, logo’s alsook portretrechten van afgebeelde personen. Op verzoek van SAT toont de deelnemer aan dat hij/ zij van desbetreffende rechthebbende(n) toestemming heeft tot het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de foto, film, blog of tip.

De deelnemer aan het community platformgarandeert dat de door hem/ haar geplaatste foto en/of tip en/ of film en/ of blog en/ of tip en/ of reactie in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving. De foto's en/of tips en/of blogs en/of reacties en / of filmpjes mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

Het is verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-)pornografisch en ander seksueel getinte foto’s en/of tips en/of blogs en/ of filmpjes en/ of reacties te plaatsen. Foto’s, blogs, tips, filmpjes en reacties mogen niet de goede naam van webbeheerder aantasten. Foto’s, filmpjes, blogs, tips en reacties die in strijd zijn met deze bepalingen zullen worden verwijderd. Mocht de webbeheerder constateren dat geplaatste foto’s, filmpjes, blogs, reacties of tips strijdig zijn met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij justitie en de foto’s en/ of filmpjes en/of tips en/of blogs en/ of reacties, alsmede alle overige ter zake bekende gegevens aan justitie worden overgedragen.

Plaatsing filmpjes/ foto’s/ verhalen en tips:

Met de plaatsing van zijn/ haar foto, filmpje blog of tip verleent de deelnemer SAT zonder voorbehoud toestemming tot het eeuwigdurende gebruik daarvan. Foto's, blogs en tips kunnen door SAT echter uitsluitend gebruikt worden in het kader van het community platform, de daarmee samenhangende wedstrijd(en) en/of reclames en publicaties en met duidelijke vermelding van de naam van de deelnemer. De deelnemer verklaart door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen.

Deelnemer ziet af van het vragen van een vergoeding voor dit gebruik, en erkent een voordeel te genieten met de als gevolg van het gebruik van de foto, blog of tip te generen bekendheid en de eventueel te winnen prijzen.

De deelnemer is zich ervan bewust dat de plaatsing van een foto, filmpje, tip, reactie of blog op het community platform het risico met zich meebrengt dat derden de foto kunnen opslaan, gebruiken en/of bewerken.

De opinies en uitspraken geplaatst door SAT’s community leden of bezoekers representeren niet perse die van SAT en SAT zal de inhoud van zulk soort pagina’s niet verifiëren of beamen en staat hiervoor niet garant.

Plaatsingen die niet voldoen aan de onderhavige voorwaarden, zijn uitgesloten van plaatsing en SAT is gerechtigd deze plaatsingen te verwijderen. Dit geldt ook voor materiaal dat niet voldoet aan de eisen van het thema (reizen en Zuid-Afrika) waarvoor het community platform  bedoeld is en die door SAT bepaald wordt.

Community aanpassingen:

De deelnemer zal van ontwikkelingen binnen het community platform op de hoogte worden gehouden via het door de deelnemer opgegeven e-mail adres, indien hiermee accoord is gegaan. Indien de deelnemer geen prijs stelt op e-mails van SAT, dan kan de deelnemer zich hiervoor afmelden.

Disclaimer:

SAT streeft ernaar om de informatie die zij aanbiedt op deze community zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. SAT kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische en/of andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan en/of gegevens onvolledig overkomen.

SAT behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde te wijzigen en raadt u aan deze pagina geregeld te raadplegen.

Aansprakelijkheid:

SAT is niet aansprakelijk voor eventuele schade van derden als gevolg van de door de deelnemer geplaatste foto(‘s) en/of tips en/of blogs en/ of reacties en/ of filmpjes. De deelnemer vrijwaart SAT voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande. De deelnemer is zonder nadere ingebrekestelling gehouden alle eventuele door hem toegebrachte schade aan SAT te vergoeden.

SAT sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik of de inhoud van deze internet community of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze internet community te kunnen raadplegen.

De inhoud van deze website/ community en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier (al dan niet elektronisch) worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAT. Alle rechten zijn voorbehouden aan SAT.

Op dit community platform kunnen diverse links te vinden zijn naar websites van derden.

SAT is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Gebruikers:

De gebruiker van deze community bevestigt dat de door hem/ haar eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is SAT hiervoor niet aansprakelijk. Wanneer in strijd met de hierboven gestelde bepalingen gehandeld wordt, zal SAT overgaan tot het nemen van (rechts)maatregelen. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Commercieel gebruik:

Gebruik van het community platform staat alleen open voor consumenten. Commerciële en advertentiegerelateerde uitingen zullen worden verwijderd.